خلاصه

السا ملکه‌ی آرندل، به طوری ناگهانی آرندل را از تابستان به زمستان تبدیل میکند. آنا خواهر السا که خیلی نترس و شجاع است، به کوه های شمالی به همراه کریستوف و اسون و اولاف میرود تا السا را پیدا کند و السا به این زمستان پایان دهد.