خلاصه

مانکی کینگ قهرمان رمان معروف سفری به غرب، به عنوان پسری به نام ام کی، جان گرفته است و او عصای جادویی مانکی کینگ را پیدا می کند و سفری ماجراجویی را برای بازگرداندن عصای جادویی آغاز میکند و...