خلاصه

ملکه گل گیسو برای اولین تبادل هدیه ی سری سالانه میان ریزغولک ها برنامه ریزی می کند اما همه چیز آنطور که انتظار میرفت پیش نمیرود و...