خلاصه

بتمن با کمک افسر پلیس جیمز گوردون و دادستان هاروی دنت یک قاتل زنجیره ای را دنبال می کند. اما وقتی قاتل خانواده جنایتکار فالکون ها را به خدمت خود می گیرد ، هاروی دنت بین جبهه ها گرفتار می شود...