خلاصه

قهرمانان باید برای دفاع از کره زمین به دنیای بیرون سفر کنند ، زیرا عقرب قبل از اینکه برای احیای یک موجود مورد استفاده قرار گیرد ، به دنبال کامیدوگو باستانی است ...