خلاصه

دو فلومر (گونه ای منقرض شده از موجودات کرکی مانند خرگوش با سوراخ هایی در مرکز خود) خود را از سال 1835 به شانگهای امروزی منتقل می کنند.