خلاصه:

گروه اسکوبی دوو به سفرشان ادامه میدهند ولی مادلین خواهر کوچک ولما که در آکادمی جادوگری تحصیل کرده، یک مخلوق عجیب و عظیم پیدا میکند و گروه اسکوبی دوو تصمیم میگیرد که آن را بررسی کند و…