خلاصه

دو مامور مخفی به نام های هکتور و ولادمیر که از همه نظر با هم اختلاف دارند باید یک عملیات مشترک را به انجام برسانند و...